02432 99 98 98 | 02432 99 96 96

Các sách của tác giả Đặng Công Đức

Tự học Hình không gian

Tự học Hình không gian

đánh giá

200.000 ₫

Tuyển chọn 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng

Tuyển chọn 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng

đánh giá

200.000 ₫

Tuyển chọn 4000 bài Hình không gian

Tuyển chọn 4000 bài Hình không gian

đánh giá

200.000 ₫

Tự học Tích phân và số phức

Tự học Tích phân và số phức

đánh giá

200.000 ₫

Tuyển chọn 4000 bài Tích phân và số phức

Tuyển chọn 4000 bài Tích phân và số phức

đánh giá

200.000 ₫

Tự học Hàm số

Tự học Hàm số

đánh giá

200.000 ₫

Tuyển chọn 3000 bài tập Mũ - Logarit và Hình tọa độ OXYZ

Tuyển chọn 3000 bài tập Mũ - Logarit và Hình tọa độ OXYZ

đánh giá

200.000 ₫

Tự học Mũ - logarit và Hình tọa độ OXYZ

Tự học Mũ - logarit và Hình tọa độ OXYZ

đánh giá

200.000 ₫